Dokonywanie płatności pomiędzy przedsiębiorcami w 2022 r. (2023)

W2022r. limit płatności gotówkowych wrozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000zł. Na podstawie ustawy ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem, miał zostać znacznie obniżony do poziomu 8.000zł. Ustawodawca podjął jednak decyzję oprzesunięciu orok terminu na wdrożenie tej regulacji. Wjaki sposób przedsiębiorcy dokonują rozliczeń transakcji w2022r.? Kiedy mogą dokonać tego zwykorzystaniem gotówki, akiedy za pośrednictwem rachunku bankowego?

Dokonywanie płatności pomiędzy przedsiębiorcami w 2022 r. (1)
Źródło:shutterstock.com

Limit płatności gotówką

Zgodnie zprzepisami zawartymi wart.19 Prawa przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych zwykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, wkażdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, zktórej wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających zniej płatności, przekracza 15.000zł lub równowartość tej kwoty.

Obie wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Zatem, jeśli wartość transakcji przekracza kwotę 15.000zł, ajedną ze stron nie jest inny przedsiębiorca, to obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie ma zastosowania.

Pojęcie przedsiębiorcy przy dokonywaniu rozliczeń

Limit uprawniający do rozliczeń gotówkowych ma zastosowanie wodniesieniu do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu wCEIDG albo rejestru przedsiębiorców KRS. Zatem odnosi się do przedsiębiorców jednoosobowych, spółek iinnych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, jak również wszystkich, którzy do takich rejestrów powinni być wpisani, ale nie dopełnili tego obowiązku. Poza tym zasady dotyczące rozliczeń mają też zastosowanie do wspólników spółek cywilnych.

Płatności powyżej 15.000zł przy transakcjach zinnym przedsiębiorcą, za pośrednictwem rachunku bankowego, muszą też dokonywać spółki zo.o. ispółki akcyjne worganizacji. Są one bowiem tzw.ułomnymi osobami prawnymi będącymi przedsiębiorcami niewpisanymi do KRS. Limitu transakcji gotówkowych muszą przestrzegać również fundacje, izby gospodarcze, które równocześnie figurują wrejestrze przedsiębiorców KRS, tzn. gdy prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto limit ten dotyczy przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą wPolsce poprzez oddział zarejestrowany wKRS (przykład 1) oraz zagranicznych oddziałów polskiego przedsiębiorcy. Zgodnie zobowiązującymi przepisami oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą, dlatego bez względu na to, wktórym kraju polski przedsiębiorca zarejestruje swój oddział, stosuje się do niego przepisy Prawa przedsiębiorców. Ograniczenie to ma także zastosowanie wodniesieniu do polskiego przedsiębiorcy wramach czasowego transgranicznego świadczenia usług.

Warto zaznaczyć, że limit gotówkowy obowiązuje również wprzypadku przedsiębiorcy nabywającego towary lub usługi wokresie zawieszenia działalności. To samo dotyczy przyjmowania należności.

(Video) Wielkie zmiany w prawie pracy w lipcu 2022. Aldona Wiejak-Głuszko, zapis szkolenia 7 lipca 2022r.

Natomiast limit 15.000 zł nie dotyczym.in.:

 • podmiotów wpisanych wyłącznie wrejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • komorników, gdyż nie są przedsiębiorcami wrozumieniu Prawa przedsiębiorców,
 • przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • osób fizycznych dokonujących zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (taka osoba nie spełnia definicji przedsiębiorcy).

Poza tym limitu obrotu gotówkowego nie muszą stosować przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, ale świadczący usługi na terytorium Polski. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, wktórych aktywność zagranicznego przedsiębiorcy może zostać uznana za transgraniczne świadczenie usług. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny miał obowiązek zarejestrować wPolsce oddział, atego nie zrobił - transakcja przekraczająca limit ustawowy powinna być opłacona wformie bezgotówkowej.

Jednorazowa wartość transakcji

Prawo przedsiębiorców nie zawiera definicji pojęcia "jednorazowa wartość transakcji". Wyjaśnień wtym zakresie udzielił resort finansów. Zodpowiedzi zdnia 8 lutego 2017r. na interpelację nr9279 wynika, że jako transakcję traktować należy taką czynność prawną (umowę) zawieraną wzwiązku zprowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, wwykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Jednorazowa wartość transakcji to cała wartość należności lub zobowiązań związanych zodpłatną dostawą towaru lub odpłatnym świadczeniem usług, które zostały określone wumowie zawartej między przedsiębiorcami. Przepisy Prawa przedsiębiorców mówią opłatności, awięc kwocie, która jest przekazywana kontrahentowi, dlatego do obliczania wysokości limitu przyjmuje się wartość brutto.

Zatem jednorazowa wartość transakcji to:

 • cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
 • wartość wyrażona wpieniądzu,
 • wartość wynikająca zodpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,
 • wartość określona wumowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.

Wtym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, wjakiej walucie ma być dokonane rozliczenie. Transakcje wwalutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie zwyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy BIZNES.GOV.PL (www.biznes.gov.pl) zasady dotyczące limitu płatności gotówką stosuje się także wprzypadku:

 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych iprawnych,
 • dokonania iprzyjęcia płatności:
  • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania - określoną wustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym albo wustawie opodatku tonażowym.

Co ważne, limit płatności gotówką ma zastosowanie wyłącznie wodniesieniu do zobowiązań, które powinny zostać uregulowane wformie zapłaty pieniężnej. Natomiast inne formy regulowania wzajemnych zobowiązań, np.kompensata czy wymiana barterowa, nie podlegają pod limit płatności.

(Video) Webinar LZLR-P 21.09.2022 r. - Co się zmieniło w POZ po podpisaniu aneksów i co wiemy o koordynacji?


Limit 15.000zł dotyczy wartości transakcji - bez względu na liczbę płatności dokonanych wramach tej transakcji.


Wiele niejasności wśród przedsiębiorców budzi kwestia dokonywania płatności ztytułu najmu czy dzierżawy nieruchomości od innego przedsiębiorcy (przykład 2). Wtej sprawie stanowisko zająłm.in. Naczelny Sąd Administracyjny. Wwyroku zdnia 19 lutego 2021r., sygn. akt II FSK 2704/18, orzekł on, że: "Wprzypadku dokonywania wielu płatności na podstawie jednej umowy, od momentu przekroczenia przez sumę tych płatności kwoty 15.000zł, podatnik (...) ma obowiązek dokonywać płatności czynszu za pośrednictwem rachunku płatniczego, aniewykonanie tego obowiązku zmocy prawa wywołuje skutek określony wu.p.d.o.f. Skutek ten dotyczy nadwyżki ponad ww.kwotę, gdyż (...) obowiązek płatności bezgotówkowych wrozważanym przypadku dotyczy tej nadwyżki".

Przykład 1

Niemiecka spółka zarejestrowała wKRS oddział, na rzecz którego zamierza kupić wPolsce wyposażenie biura.

Oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą jest niemiecka spółka), jednak ze względu nafakt rejestracji oddziału wrejestrze przedsiębiorców KRS, podlega on polskiemu prawu, wtym limitowi transakcji gotówkowych.


Przykład 2

(Video) Ograniczenia dla GOTÓWKI od 2022! Nowy Polski Ład

Pan Marian wramach prowadzonej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu wCEIDG) zawarł zinnym podmiotem gospodarczym umowę najmu nieruchomości na czas nieokreślony, z3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Miesięczny czynsz najmu wynosi 7.000zł.

Wtym przypadku, jeżeli pan Marian zdecyduje się na wypowiedzenie umowy najmu np.zaraz po jej zawarciu, wówczas musiałby zapłacić równowartość 3 opłat, tzn. 21.000zł (3 × 7.000zł).

Ztego wynika, że już pierwszy czynsz powinien uregulować bezgotówkowo.

Zatem, aby ustalić wartość transakcji iobowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, należy wziąć pod uwagę wysokości wynagrodzenia oraz przyjęty okres rozliczeniowy. Wprzypadku umów najmu znaczenie ma długość okresu wypowiedzenia.

Poza tym limit transakcji gotówkowych stosuje się do zaliczek. Wynika to zfaktu, że wprzypadku prawidłowego wykonania zobowiązania przez strony umowy (transakcji), wartość zaliczki jest zaliczana na poczet płatności.

Olimicie należy również pamiętać zawierając umowę, gdzie zapłata będzie dokonywana wsystemie ratalnym. Wszystkie raty stanowią bowiem jedną transakcję, ponieważ są związane zjednym zakupem. Sytuacja się komplikuje wprzypadku, kiedy mamy do czynienia zpłatnościami ratalnymi zklauzulą waloryzacyjną. Jeżeli dostawa będzie realizowana przez kilka miesięcy, wartość transakcji - przez zastosowanie klauzul waloryzacyjnych - może ulec znacznej zmianie. Wówczas może się zdarzyć, że przedsiębiorca ze względu na ich zastosowanie może przekroczyć limit 15.000zł. Ma to obecnie miejsce wodniesieniu do przypadków, wktórych indeksem odniesienia jest wartość ropy. Zgodnie zwyjaśnieniami zamieszczonymi na portalu Biznes.gov.pl decydujące jest wyliczenie wartości dokonane przy pierwszej płatności częściowej za daną transakcję:

 • jeżeli wmomencie dokonywania pierwszej płatności częściowej (raty/zaliczki) strona transakcji, stosując aktualną wartość wskaźnika waloryzacyjnego, wiedziała, że całkowita wartość transakcji przekroczy limit - pierwsza płatność powinna być dokonana bezgotówkowo iwszystkie płatności związane ztą transakcją powinny być dokonane wtaki sposób (nawet, jeżeli ostateczna wartość transakcji będzie niższa niż limit ustawowy),
 • jeśli wmomencie dokonywania pierwszej płatności częściowej (raty/zaliczki) strona transakcji, stosując aktualną wartość wskaźnika waloryzacyjnego wiedziała, że ostateczna cena nie przekroczy limitu - pierwsza płatność może być dokonana wformie gotówkowej iwtakiej formie strony mogą kontynuować rozliczenie; zchwilą, kiedy wartość transakcji podczas płatności częściowej przekroczy limit ustawowy, każda następna płatność powinna być dokonywana bezgotówkowo, będzie to konieczne nawet, jeżeli ostateczna wartość transakcji albo wartość wyliczona na potrzeby kolejnej płatności częściowej będzie niższa niż limit ustawowy.

Sankcje ztytułu płatności gotówką powyżej 15.000 zł

Zgodnie zprzepisami sankcje za dokonanie płatności gotówką po przekroczeniu limitu ponosi płacący, anie przyjmujący płatność. Przedsiębiorca, który dokona zapłaty wgotówce, wprzypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekracza 15.000zł, nie ma prawa zaliczyć jej wartości do kosztów podatkowych wtej części, wjakiej płatność za nią została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli już nią obciąży koszty, wówczas wczęści, wjakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, wmiesiącu jej dokonania musi zmniejszyć koszty podatkowe albo wprzypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów - zwiększyć przychody.

(Video) Wiadomości Ekonomiczne Tv Sławenia 09.11.7530r.sław/2022r.łac.

Natomiast żadne konsekwencje nie są przewidziane dla przyjmującego zapłatę ponad limit.

Definicja rachunku płatniczego

Rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Podstawa prawna

Ustawa zdnia 6.03.2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162 ze zm.)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 2022-03-28

(Video) Kwota powyżej 20.000 zł płatność tylko bezgotówkowo od 1 Stycznia 2023 r. Czy jesteś na to gotowy ?

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Polski Ład

Dodaj komentarz

FAQs

Od jakiej kwoty płatność przelewem 2022? ›

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według ...

Czy transakcja gotówkowa powyżej 15 000 euro? ›

Z powyższego wynika, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, zawieranej między przedsiębiorcami, istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Co ważne, niedopełnienie ww. obowiązku nie jest zagrożone sankcją karną ani sankcją wykroczeniową.

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcję płatności gotówkowe i bezgotówkowe? ›

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, muszą umożliwić konsumentom zapłatę bez użycia gotówki, przy użyciu instrumentu płatniczego. Taką możliwość przedsiębiorca musi zapewnić w każdym miejscu, w którym wykonuje swoją działalność.

Od jakiej kwoty musi być przelew? ›

7b, który jasno wskazuje, że konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na ...

Jakie kroki należy podjąć gdy transakcja przekracza 15000 euro? ›

Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o ...

Ile firma może zapłacić gotówką 2022? ›

Wedle nowych przepisów osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły dokonywać transakcji gotówkowych do kwoty 8 000 zł. Jeśli ktoś zamierza dokonać większej płatności to wówczas może się ona odbyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15 000 euro? ›

Z powyższego wynika, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, zawieranej między przedsiębiorcami, istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Co ważne, niedopełnienie ww. obowiązku nie jest zagrożone sankcją karną ani sankcją wykroczeniową.

Jakie transakcje zgłasza się do GIIF? ›

Instytucje obowiązane muszą przekazywać GIIF informacje o transakcjach ponadprogowych w terminie 7 dni liczonym od dnia:
 • przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków,
 • wykonania transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych,
 • udostępnienia środków płatniczych odbiorcy,
4 Mar 2022

Jakie transakcje trzeba zgłaszać do GIF? ›

Do GIIF przekazać należy w jednolitej formie m.in. informacje na temat: 1) przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro; 2) wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.

Do jakiej kwoty faktury gotówkowe 2022? ›

W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? ›

Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.

Czy osoba fizyczna może płacić gotówką powyżej 15000? ›

W związku z powyższym, do końca 2022 roku, przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 tys. złotych. Przy czym stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, to limit ten nie będzie miał zastosowania.

Czy przyjęcie gotówki powyżej 15 tys zł rodzi konsekwencje po stronie sprzedawcy? ›

Przepisy nie zostałyby naruszone, gdyby wpłata wynikająca z jednorazowej transakcji, przekraczająca 15.000 , została dokonana przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Przepisy Prawa przedsiębiorców nie sankcjonują naruszenia omawianej regulacji.

Czy płatność kartą jest traktowana jako przelew 2022? ›

Prawo Bankowe w art. 63, ust. 3 kwalifikuje transakcje kartą płatniczą jako rozliczenia bezgotówkowe. Są traktowane tak samo, jak przelewy bankowe i pozostawiają identyczne ślady w systemie.

Od jakiej kwoty nie będzie można placic gotówką? ›

Zmiany dla konsumentów. 1 stycznia 2024 roku w ustawie o prawach konsumenta pojawi się nowy zapis. W transakcjach konsument – przedsiębiorca płatność gotówką będzie możliwa jedynie do kwoty 20 tys. zł.

Czy limit płatności gotówkowej 15000 zł dotyczy miesiąca czy całego roku? ›

miesiąc. Ponieważ strony nie mogą określić wartości transakcji z chwilą dokonywania pierwszych płatności, nie obowiązuje do nich limit, jednak z chwilą, gdy suma płatności (od początku obowiązywania umowy) przekroczy limit ustawowy – płatności muszą być dokonywane bezgotówkowo.

Kiedy likwidacja gotówki? ›

Przed 2022 rokiem w przepisach podatkowych nie istniał limit transakcji gotówkowych w relacji między przedsiębiorcami a konsumentami. Od 1 stycznia 2023 roku Ministerstwo Finansów zamierza taki limit wprowadzić w ramach „Polskiego Ładu”.

Co to jest dzienny limit transakcji bezgotówkowych? ›

II.

Limit dziennych transakcji bezgotówkowych - określa maksymalną kwotę transakcji kartą, które można zrealizować w sposób tradycyjny np. w sklepach czy restauracjach. Limit dziennych wypłat w bankomacie - określa maksymalną kwotę pieniędzy, jaką można wypłacić z bankomatu w ciągu jednego dnia.

Czy można odliczyć VAT od faktury powyżej 15000 zapłacone gotówką? ›

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje samodzielnego kryterium przekroczenia kwoty 15 000 zł, jako przesłanki braku możliwości odliczenia VAT naliczonego albo odpowiedzialności solidarnej, czy innych negatywnych skutków VAT.

Czy można płacić gotówką za zakup samochodu? ›

złotych pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami indywidualnymi – powyżej tej kwoty niezbędne będzie uregulowanie rachunku za pomocą przelewu bankowego. Nowe przepisy miały wejść już w tym roku, jednak nastąpiła zmiana i dopiero od 2023 r. gotówką nie zapłacimy za samochód wart ponad 20 tys. złotych.

Czy fakturę na przelew można zapłacić gotówką? ›

Przedsiębiorca, który płaci za faktury gotówką zamiast obowiązkowym przelewem bankowym, straci prawo do ujęcia takich faktur w kosztach firmy. Takie stanowisko potwierdza skarbówka.

Do jakiej kwoty można płacić gotówką osoba fizyczna? ›

Także osoby fizyczne są objęte ograniczeniami w możliwości dokonywania zapłaty w formie gotówki. Konsumenci mogą dokonać płatności gotówkowej do kwoty 20 tys. zł. Limit obowiązuje od 2022 roku, a wszystkie płatności powyżej tej kwoty muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej.

Co dalej z gotówką? ›

Dziś wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą rozwiązania ograniczające obrót gotówką nie wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 1 stycznia 2023 r.

Czy notariusz ma obowiązek przekazania informacji do GIIF o transakcji zawarcia umowy? ›

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu notariusz rejestruje i przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje o wszystkich transakcjach, których równowartość przekracza 15 000 euro, jak również tych, które ze względu na ...

Co to jest transakcja nietypową? ›

Transakcja, dla której występują okoliczności mogące wskazywać na jej związek z procederem prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu.

Czy GIIF może monitorować rachunek bankowy? ›

Prokurator zablokował rachunek bankowy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wprost wskazuje, że prokurator po otrzymaniu zawiadomienia od Generalnego Inspektora ma prawo wstrzymać transakcje lub zablokować rachunek na czas sześciu miesięcy – licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

Od jakiej kwoty przelewu bank informuje urząd skarbowy? ›

Od jakiej kwoty banki informują urząd skarbowy? Jeśli na Twoje konto wpłynie 15 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie, bank zgłosi to organom państwowym, działając zgodnie z prawem bankowym i Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kiedy zgłoszenie do GIIF? ›

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o AML, instytucja obowiązana musi niezwłocznie zawiadomić GIIF w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W jakim terminie instytucja obowiązana ma obowiązek przekazać do GIIF? ›

Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia, o którym mowa w ust. 1. 3. uzasadnienie przekazania zawiadomienia.

Na jaką maksymalną kwotę można wystawić fakturę gotówkowa? ›

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi 15 tys. złotych. Należy zwrócić uwagę, że transakcje w walutach obcych przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji.

Czy płatność kartą jest równoznaczna z przelewem? ›

Zapłata kartą przy użyciu terminala płatniczego jest równoznaczna z zapłatą na konto. Nie wyklucza więc możliwości rezygnacji przez sprzedającego z kasy fiskalnej – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

Ile firma może mieć gotówki w kasie? ›

Nie ma ustawowego ograniczenia w zakresie posiadania przez jednostkę gotówki w kasie. Dla bezpieczeństwa obrotu gotówkowego jednostka sama powinna ustalić wysokość niezbędnego zapasu gotówki. Nadwyżka środków pieniężnych ponad ustalone pogotowie kasowe powinna być wpłacana na rachunek bankowy jednostki.

Od jakiej kwoty przelew między firmami? ›

Ograniczeniu podlega obrót gotówkowy między firmami, który do końca grudnia 2016r. wynosił 15 tys. euro a od 2017 roku jest to kwota 1.000 zł. Obecnie ustawodawca w ramach Polskiego Ładu zdecydował się obniżyć limit do 8.000 zł, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Od jakiej kwoty przelew firmowy? ›

Od stycznia 2023 roku w przypadku transakcji o wartości powyżej 20 tys. zł konsument będzie miał obowiązek zapłacić w formie bezgotówkowej – na rachunek bankowy przedsiębiorcy – bez względu na ustalenia umowne między nim a przedsiębiorcą.

Od jakiej kwoty przelew 2022? ›

Ustawodawca postanowił obniżyć kwotę z 15 tys. złotych na 8 tys. złotych. To oznacza, że transakcje związane z prowadzoną działalnością, powyżej określonego limitu muszą zostać zrealizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Jakie konsekwencje będzie miało przyjęcie zapłaty w formie gotówki powyżej 15 tys zł od podatnika VAT? ›

W przypadku podatku VAT występuje solidarna odpowiedzialność za podatek VAT, jeżeli płatność była dokonywana w kwocie powyżej 15 000 na rachunek spoza białej listy i nie zostało dokonane odpowiednie zgłoszenie ZAW-NR w terminie 14 dni.

Do jakiej kwoty można płacić kartą? ›

Zazwyczaj są to jednak kwoty bardzo duże. Przykładowo: domyślny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych został ustalony na 500 zł, a maksymalny na 50 000 zł. Jeśli chcesz kupić coś, co kosztuje ponad 50 000 zł, nie skorzystasz z karty, musisz zapłacić w dwóch transzach. Limity możesz sprawdzić na kilka sposobów.

Czy koszty opłaty sądowej i PCC podlegają limitowi 15 tys zł? ›

W związku z tym nie można uznać, że zapłata PCC, choć odbywa się za pośrednictwem notariusza, jest transakcją pomiędzy przedsiębiorcami. W związku z tym limit 15.000 nie znajdzie zastosowania. Podobnie w przypadku opłaty sądowej.

Do jakiej kwoty firma może płacić gotówką 2022? ›

Otóż wszystkie te płatności w ramach umowy zawartej między podmiotami gospodarczymi to nic innego jak jednorazowa wartość transakcji. Czyli, dziś, jeżeli chcemy płacić gotówką, to nie może ona być większa niż 15 000 zł, natomiast w przyszłości – 8 000 zł.

Ile można zapłacić gotówką za fakturę 2022? ›

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według ...

Jak płacić faktury powyżej 15000? ›

Gdy dochodzi do płatności w kwocie przekraczającej 15.000 zł, to cała kwota jest płatna na rachunek VAT, a nie jedynie nadwyżka ponad wartość 15.000 zł. Przykładowo, gdy transakcja wynosi 18.000 zł, w podzielonej płatności przeprowadza się płatność 18.000 zł, a nie jedynie 3.000 zł.

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje płatności gotówkowe i bezgotówkowe? ›

Przedsiębiorcy mogą regulować swoje zobowiązania związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (płacić i przyjmować płatności od innych przedsiębiorców) gotówką lub w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Kiedy konto musi być na białej liście? ›

Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe.

Czy pracownik może płacić swoją kartą za firmowe zakupy? ›

Finansowanie zakupów służbowych z prywatnych pieniędzy pracownika nie jest zabronione. Otrzymuje on wówczas zwrot pieniędzy na podstawie dostarczonych faktur, wystawionych oczywiście na dane firmowe.

Do jakiej kwoty można płacić gotówką osoba prywatna 2022? ›

Także osoby fizyczne są objęte ograniczeniami w możliwości dokonywania zapłaty w formie gotówki. Konsumenci mogą dokonać płatności gotówkowej do kwoty 20 tys. zł. Limit obowiązuje od 2022 roku, a wszystkie płatności powyżej tej kwoty muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej.

Kiedy wystawić paragon przy płatności przelewem? ›

W takim przypadku sprzedawca ma obowiązek wystawienia paragonu niezwłocznie po uznaniu zapłaty na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została na nim uznana, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży – nie później niż z chwilą jej dokonania.

Kiedy nabić na kasę fiskalną przelew? ›

Jeśli podatnik o dokonaniu wpłaty na jego rachunek bankowy dowiaduje się dopiero następnego dnia po jej zleceniu, w chwili otrzymania odpowiedniej informacji z banku, to ma obowiązek niezwłocznego zaewidencjonowania płatności na kasie rejestrującej (w dniu odczytu płatności w banku).

Do jakiej kwoty można płacić gotówką za fakturę? ›

Limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku

Kolejny rok przyniesie jednak nowe zmiany w zakresie limitu płatności gotówkową. Ustawodawca postanowił obniżyć kwotę z 15 tys. złotych na 8 tys. złotych.

Jaka jest kara za nie nabijanie na kasę fiskalną? ›

Co ważne, stawka dzienna w 2021 roku wynosi od 93,33 zł do 37 333,33 zł, co oznacza, że grzywna za sprzedaż z pominięciem kasy może wynieść od 16 799,40 zł (180 stawek x 93,33 zł) do 6 719 999,40 zł (180 stawek x 37 333,33 zł).

Czy można wystawić paragon z NIP powyżej 450 zł? ›

dla firmy wystawiamy od razu fakturę, lub paragon z NIP firmy i tylko do takiego paragonu zawierającego NIP nabywcy , można wystawić fakturę dla firmy. dla osoby fizycznej przy kwocie powyżej 450 zł postępuje się identycznie jak w przypadku kwoty do 450 zł.

Czy można zaksięgować paragon z NIP powyżej 450 zł? ›

W odniesieniu do tych drugich fiskus stoi na stanowisku, że jeśli do paragonów z NIP o wartości powyżej 450 zł (100 euro) nie została wystawiona faktura VAT, należy je potraktować jako dokumentujące sprzedaż na rzecz konsumenta, a więc podlegającą podatkowi od sprzedaży detalicznej.

Czy firma firmie może płacić gotówką? ›

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi 15 tys. złotych.

Kiedy nie trzeba nabijać na kasę fiskalną? ›

Kasa fiskalna - zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

W dalszym ciągu zwolnieniu z kasy będą podlegały podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku 2022 r.

Kiedy nie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej? ›

Nie musisz mieć kasy fiskalnej, jeśli rozpoczynasz sprzedaż w bieżącym roku podatkowym i spełnisz jeden z dwóch warunków: Przewidujesz, że obrót ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy, i rolnikom ryczałtowym nie przekroczy kwoty 20 tys. zł.

Czy forma płatności musi być na paragonie? ›

Bezgotówkowa zapłata. Od 1 stycznia 2022 r. podatnik ma obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w sytuacji gdy sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej (on-line, wirtualnej, z elektronicznym czy papierowym zapisem kopii).

Videos

1. „Następne miesiące będą szokujące dla większości ludzi!” – Ujawnienie w 2022 r.
(DNA AWAKENING)
2. Jak Polski Ład wpłynie na płatności bezgotówkowe w 2022 - Akademia Dotykačka
(Dotykačka Polska)
3. Webinar: Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2022 roku.
(Mariański Group)
4. Nowy "Podatek" Zmusi Wielu do Sprzedaży Działki? Cz. 2
(Państwo Piesto)
5. Kiedy i jak skarbówka może wejść na konto? Czy przedsiębiorcy są praktycznie BEZRADNI ?
(Państwo Piesto)
6. Zmiany w VAT: podsumowanie II kwartału 2022 r.
(Piotr Kępisty - ZrozumVAT)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 01/04/2023

Views: 5695

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.