Polyester mallen maak je zo! (2023)

Wanneer je meerdere polyester producten wilt maken, kun je gebruik maken van een mal. Met behulp van een malmaak je eenvoudig meerdere producten zodat je sneller en efficiënter kunt werken. Het is belangrijk dat de mal van goede kwaliteit is, dit geldt voor zowel de vormvastheid als de oppervlaktekwaliteit. De juiste materialen en werkmethode is daarom cruciaal om tot een goed eindresultaat te komen. Maar hoe maak je een polyester mal? In dit artikel leggen wij stap voor stap uit hoe je zelf een polyester mal maakt. Volg de volgende stappen om de mal op een efficiënte en professionele manier te maken:

 • Stap 1:Maak een model (plug) voor de polyester mallen
 • Stap 2:Aanbrengen van lossingswas
 • Stap 3:Aanbrengen van mallengelcoat
 • Stap 4:Lamineren van de skincoat
 • Stap 5:Lamineren van de mallenhars
 • Stap 6:Maken van versterkingen en steunen
 • Stap 7:Afcoaten van de achterzijde van de polyester mallen
 • Stap 8:Het maken van de eerste producten in de mal

Stap 1:Het maken van het model van de polyester mallen

Als je een polyester mal gaat maken is het de bedoeling dat je eerst een model maakt.Zo'nmodel wordt een "plug" genoemd. Deze plug is een exacte kopie van het uiteindelijke product, maar hoeft geen grote sterkte te bezitten. Je kunt de plug maken met verschillende materialen zoals, gips, hout, MDF, schuim, metaal of door gebruik te maken van een ander polyester product. Combinaties van de genoemde materialen zijn uiteraard ook mogelijk.

Zorg ervoor dat het model goed op maat gemaakt is. De maatvoering van de plug komt namelijk terug in alle producten die in de polyester mallen worden gemaakt. Besteed hier dus voldoende aandacht aan en werk secuur. Je kunt de plug strak maken metpolyesterplamuur of epoxyplamuur.

Werk de plug af metDD Lak van De IJssel. Deze lak is goed bestand tegen chemicaliën, zoals styreen,die in de mallenbouw materialen zitten. Om de plug met DD lak af te werken moet je vaak een primer gebruiken om de ondergrond goed te laten hechten aan de lak. Je kunt bijvoorbeeldHB Coating ofuniversele epoxy gebruiken als primer. HB Coatingis een High-Build primer die het mogelijk maakt de laatste oneffenheden in de plug weg te werken. Wij hebben ook een informatieartikel geschreven over hetafwerken met Double Coat DD Lak.

Zodra de lak netjes op de plug zit, moet je dit 5 tot 7 dagen laten uithardenvoordatje doorgaat naar de volgende stap. Je kunt de lak, indien gewenst, na 4-5 dagen polijsten.

Stap 2: Aanbrengen van lossingswas

Om de plug en de mal te scheidenadviseren wij omMeguiar Mirror Glaze High Tempte gebruiken. Deze lossingswas is breed inzetbaar en is bestand tegen maltemperaturen tot maar liefst 105ºC. Je kunt dit product als volgt aanbrengen:

 • Breng een dunne laag aan in een cirkelvormige beweging. Gebruik hier een applicatorspons of zachte doek voor.
 • Laat de was ca. 1-2 minuten uitdampen, deze wordt nu dof.
 • Met een schone doek kun je "het oppervlakte verbreken" door een keer snel over het oppervlakte te boenen. Poets de was nog niet uit!
 • Poets de plug na 10-15 minuten opnieuw op tot hoogglans met een schone doek.
 • Je kunt deze stappen herhalen met een tussenpozen van 2 uur, totdat er 4 of 5 lagen lossingswas zijn aangebracht.
 • Laat de plug nu 24 uur rusten.

Stap 3: Aanbrengen van de mallengelcoat

Mallengelcoatis de basis voor professionele polyester mallen met hoge glans en goede krasbestendigheid. Deze gelcoatzorgt ervoor dat producten zonder moeite uit de mal gehaald worden en een hoge kwaliteit hebben.

Meng de mallengelcoat met circa 2-2,5%polyester verharder en breng deze aan met een kwast (niet meteen roller). Gebruik ca. 0,3-0,4 kg gelcoat per m2. Zorg ervoor dat de gelcoat goed is uitgestreken, zonder kwaststrepen of aanzetten. Dit kan namelijk leiden tot problemen bij het aanbrengen van de volgende laag. Laat deze laag minimaal 2 uur en maximaal 24 uur uitharden.

Breng nog een laag gelcoat (met verharder) aan. Dit kan met de roller of kwast. Laat deze laag opnieuw minimaal 2 uur en maximaal 24 uur uitharden.

Stap 4: Lamineren van de skincoat

Optioneel kan nu een zogenaamde "skincoat" worden aangebracht. Deze laag zorgt voor een nog betere warmtebestendigheid van de mal. Vooral grotere en dikkere polyesterproducten kunnen warm worden bij het produceren. De skincoat kan helpen om de mal in topconditie te houden.

Mengvinylesterharsmet verharder (2%) en gebruik deze om een laagglasvlies 30 gr/m2te lamineren. Besteed veel aandacht aan het ontluchten van deze laagen laat dit minimaal 2 uur uitharden. Na uitharding kun je eventuele luchtbellen opensnijden of schuren, zodat de volgende laag vinylester deze luchtbellen kan vullen. Breng je de volgende laag vinylester binnen 4 uur aan, dan is schuren niet nodig. Wacht je tot de volgende dag, schuur het oppervlakte dan met korrel 80.

De volgende laag is eenglasmat 225 gr/m2, dieje met dezelfde vinylesterhars verwerkt. Ontlucht ook deze laag nauwkeurig en laat de vinylester tot de volgende dag verharden. Schuur deze daarna weer met korrel 80.

Stap 5: Lamineren van de mallenhars

Mallenharsis een harsdie door een speciale toevoeging krimpvrij kan worden aangebracht. Met deze hars kunnen 4 lagen glasmat in 1 arbeidsgang worden aangebracht. De warmte die bij de uitharding ontstaat zorgt ervoor dat de krimp wordt geminimaliseerd.

Mengmallenharsmet verharder (1-1,5%) en lamineer met deze hars 4 lagenglasmat 450 gr/m2nat in nat. Ontlucht goed tussen de lagen. Per laag heb je ca. 1,4 kg mallenhars nodig.

De totale dikte is nu ca. 6 mm. Dit is voor kleine mallen voldoende. Voor grote mallen kunje, na uitharding, meerdere sets van 4 lagen aanbrengen. Als je de lagen later dan 4 uur na het uitharden aanmaakt, kun je het oppervlak schurenvoordat je verder gaat met lamineren.

Stap 6: Maken van versterkingen en steunen

Als je een grotere mal hebt, kun je deze voorzien van versterkingen en steunen. Zo kan de mal eenvoudig op de werkbank of op de grond worden opgesteld, eventueel op verrijdbare mallen. Deze versterkingen kunnen gemaakt worden van staal of hout. Zorg er voor dat de versterkingen terechtkomen op de sterke punten in de mal, zoals randen, hoeken en op de flenzen. De reden is de aftekening van de steunen in het oppervlak van de mal te voorkomen.

Je kunt de versterkingen en steunen op 2 manieren bevestigen:

 • Door het vastlamineren met glasmat enmallenbouwharsaan de stalen of houten structuur. Schuur de oppervlakken van het hout, staal en de mal met korrel 80. Lijm de structuur met ingedikte mallenbouwhars (indikken metStewathix) op de mal, en zorg dat overgangen tussen de mal en de versterkingen netjes worden afgerond. Zodra dit uitgehard is, kunnen glasmatten en mallenbouwhars gebruikt worden om de structuur vast te lamineren.
 • Door het vastkitten van de structuur op de mal. Zorg dat de versterking of de steun een gedeelte heeft wat parallel aan de mal loopt, zodat er een groot lijmbaar oppervlak ontstaat. GebruikTec7 lijmkitom de verstijver vast te lijmen.

Stap 7: Afcoaten van de achterzijde van de mal

Alsde polyester mallen ook buiten geplaatst gaan wordenmoet je deze afcoaten. Breng hiervoor een laagpolyester topcoataan op de achterzijde van de mal. Dit beschermt de mallenbouwhars tegen het indringen van vocht. Meng de polyester topcoat met 2% verharder en rol dit op de achterzijde van de mal. Na ca. 2 uur is de mal nu klaar.

Stap 8: Het maken van een eerste product in de nieuwe mal

Wanneer polyester producten in een polyester mal gemaakt worden, is het raadzaam de eerste 2 producten te maken metPVA lossingsfilmals lossingsmiddel. Wij adviseren om dit te doen, omdat het oppervlak van de mal nog actief kan zijn, waardoor zelfs door een lossingswas heen nog hechting kan ontstaan. Na 2 lossingen is de oppervlakteactiviteit afgenomen, en kan met lossingswasMeguiar Mirror Glaze 88(standard) of 87 (high temp) gewerkt worden om producten uit de mal te lossen.

Meer informatie over polyester mallen?

In het bovenstaande artikel heb je kunnen lezen hoe jeeen polyester mal kunt maken voor polyester producten. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de werkwijze of producten? Neem gerust contact op met onzeklantenservice. Zijgeven graag antwoord op je vragen om je zo goed mogelijk op weg te helpen!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 02/21/2023

Views: 6273

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.